Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани

Център за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Владиславово“

Социалните услуги в  „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целеви групи: „Всички деца“, „Деца с увреждания“, „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“ и „Родители, осиновители, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“ с капацитет 30 места, местна дейност са възложени на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне съгласно Договор №Д22000590ВН/03.06.2022г. сключен с Община Варна.

За услугите, които се предоставят в Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места, Фондация „Владиславово“ като доставчик на социални услуги има издадени лицензи за пет основни дейности от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) Съгласно закона за социални услуги:

1.  „ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ” с лиценз № Л-3129-431

 1. „ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО” с лиценз № Л-3129-428
 2. „ОБЩНОСТНА РАБОТА” с лиценз № Л-3129-427
 3. „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” с лиценз № Л-3129-430
 4. „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ” с лиценз № Л-3129-429

  Целеви групи:

  „Всички деца“;

  „Деца с увреждания“

  „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“;

  „Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“;

  Целевите групи обхващат деца и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

  Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи  на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;

  Деца, застрашени от отпадане от училище; Деца, които вече са отпаднали от училище; Деца, с отклоняващо се поведение;

  Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране; Деца, свидетели или жертви на насилие;

  Родители на деца, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.

  Настоящата услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност.

  Основна цел на услугата

   

  Развитие на креативността, творческите и социални умения на деца посредством интерактивна социално-образователна и психологическа подкрепа.

  Чрез комплекс от интерактивни методи децата усвояват знания, формират умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:

  подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени училища;

  подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;

  включване на отпадащите деца и тези, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат интегрирани;

  подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят

  училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и професионални училища;

  работа с родителите на децата в риск.

  Социалните услуги включват следните дейности:

  Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;

  Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;

  Превенция на отклоняващо се поведение;

  Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие; Подкрепа на деца, свидетели или жертви на насилие;

  Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;

  Група за взаимопомощ на деца и родители; Здравни консултации.

  Подход при предоставяне на услугите – Интерактивният социално-

  образователен комплекс включва модули с разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.

  Основните компоненти включват индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в модулите, включване на семейството се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и

  физическото развитие на целевата група в риск.

  Индивидуализиране – Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

  Екипът изгражда стимулираща развитието на децата предметно- пространствена среда, съответстваща на тяхната индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда. Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна среда, в която са организирани модулите за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.

  Центърът е ситуиран на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2 За контакти:

  Управител: Евгения Дикова

  0885/300 019; e-mail: ccsridnp@abv.bg.com

  Източник: Новини Варна Днес+

Подобни публикации

Back to top button