Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Приключи проект за за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро

На 13 декември РИОСВ-Варна бе организатор и домакин на заключителна пресконференция по Проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро” с бенефициент РИОСВ-Варна.

Стойността на проекта е 2 297 435,15 лв., от които 1 952 819,88 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 344 615,27 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

Реализацията на проекта ще допринесе за:

  • Лимитиране на еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност на защитена местност (ЗМ) „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“;
  • Подобряване на състоянието и тенденциите на популацията на червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и осигуряване на оптимални условия за зимуване в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“;
  • Подобряване състоянието на водните екосистеми на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“.

За постигане на заложените в проекта цели, са изпълнени 10 конкретни дейности в двете влажни зони. Част от тях са:

  • Косене на тръстиковите масиви в двете езера със специализирана техника и оборудване, с цел лимитиране на еутрофикационните процеси чрез намаляване на количеството макрофитна растителност;
  • Закупуване и монтиране на 4 броя рейки за измерване на водното ниво с дистанционно отчитане на данните – по 2 бр. за Шабленско и 2 бр. за Дуранкулашко езеро. Същите са монтирани на двете езера и данните от тях се следят в реално време.
  • Подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси в Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро, чрез изграждане на връзка между Черно море и двете езера. Дейността ще подобри водообмена между Черно море и езерата, което ще осигури опресняване на езерните води.
  • Изработване на 8 бр. информационни и обозначителни табели, поставени в основните защитени зони на зимуване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis),
  • За всяко от двете езера беше изградено по едно укритие за наблюдение за избягване на безпокойството на птиците и даващи възможност за добро наблюдение, като алтернатива на безконтролното следване на ятата от фотографи и любители на птици.
  • Оценка на ефекта от изпълнението на дейностите за подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси и управление на масивите от водолюбива растителност. Дейността включва оценка качеството на езерните води и оценка на състоянието на фитопланктон, зоопланктон, зообентос и рибни ресурси, чрез периодични пробовземания и анализи на водни проби от лицензирани лаборатории.

Заключителното събитие се проведе в административната сграда на екоинспекцията, а гости бяха директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, директора на Областна дирекция „Земеделие“- Добрич, представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и др.

Новини от Варна – News.bg

Подобни публикации

Back to top button