Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Община Варна е в стабилно финансово състояние

Община Варна е в стабилно финансово състояние. Въпреки продължилата близо три години политическа нестабилност, закъснелия бюджет, инфлационните процеси, последиците от COVID-кризата, цифрите показват, че Варна се справя успешно с предизвикателствата.

Това сочи годишният отчет за изпълнението на бюджета за миналата година, който беше представен от Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет”. Публичното обсъждане на документа се състоя в зала „Пленарна“ по инициатива на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов.

Общината отчита през 2022 г. по-висока събираемост на местни приходи в сравнение с предходната година.  Получените постъпления за местни дейности са в размер на 173,5 млн. лв. и са с 4,3 млн. лв. повече спрямо тези за 2021 г. Реално получените приходи възлизат на 212,7 млн. лв., с включени наличности по сметки, отразени с отрицателен знак в размер на (-39,1 млн. лева.

Отчетът на приходите възлиза на 449,2 млн. лева, като реалният размер на получените постъпления към 31.12.2022 г. е 508,5 млн. лева. В тази сума са включени наличностите по сметките, отразени с отрицателен знак (-59,2 млн. лева).

Разходите през 2022 г. са в размер на 504,4 млн. лева. От тях 55,1 млн. лева са осигурени от европейски проекти и програми, сочат още данните в документа. Анализът показва, че отчетените с 52,5 млн. лева повече разходи са инвестирани в приоритетни за общината сфери – образование, социално подпомагане и грижи, здравеопазване.2

В структурата на отчета на разходите най-голям е относителният дял именно на функция „Образование“ – 43 %, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 16 %, „Икономически услуги и дейности“ – 13% и т.н.

Изпълнението на бюджета за 2022 г. показва, че независимо от предизвикателствата през последните години, спазвайки строга финансова дисциплина, Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси.

Община Варна е приключила финансовата година с положително бюджетно салдо и без просрочени задължения, а наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината представляват 2,4 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, при допустим праг от 15%.

Агенцията за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди кредитния рейтинг на Община Варна: Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна, Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна. Очакването на кредитната агенция е за устойчиво финансово развитие на общината.

Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета за 2022 г. е одитиран и заверен от Сметната палата. В одитния доклад се посочва, че не са констатирани нарушения и случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.

Източник: Общински съвет – Варна

Подобни публикации

Back to top button